यस हंसपुर नगरपालिकाको कोरनटाईनमा मा रहेको व्यक्ति हरुको विवरण