किसान सूचिकरण तथ्याङ्क सहजकर्ता(गणक)मा छनौट भएका उम्मेदवारहरु