खानेपानी (हैण्ड पाईप) E-bidding टेण्डर सम्बन्धि सूचना ।