सामुदायिक विद्यालय सवै (निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा)