सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अनिवार्य Biometric Verification सम्बन्धमा ।