सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।