कोभिड - १९ रोग विरुद्ध भेरोसेलको दोस्रो मात्रा खोप सम्बन्धमा जानकारी ।