न्यानियुक्त नगर प्रहरीहरुको पोषाक वितरण केही तस्वीरहरु: