प्रादेशिक आस्पताल वाट चेक भई कोरानटाइन वाट डिसचार्ज गरेको विवरण