रोजगार सहायकको छनौट परीक्षाको मिति,स्थान र समय तोकिएको सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: