विज्ञापन नं १७, १८ र १९/०७७/०७८ को अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।