विभिन्न पदहरु विज्ञापनको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना