सम्पुर्ण सामुदायिक संस्थागत र परम्परागत विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा /