सूचना- अनुदानको मल मल विक्री वितरण गर्ने डिलर नवीकरण सम्बन्धमा ।