सेवा करार पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (पद : सुपरिवेक्षक र गणक)